support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Салбарын судалгаа

Монголын дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийн асуудлаар хийсэн судалгаа, тайлан, бодлогын бичиг баримтын эх сурвалжийг судлаачид, багш, удирдах ажилтан, энэ талаар сонирхогч хэн бүхэнд хүртээмжтэй болгохыг бид чухалчилдаг. Тиймээс 1990-ээд оны эхэн үеэс олон улсын байгууллага, хандивлагчдын дэмжлэг туслалцаатайгаар бэлтгэж төр засгийн байгууллага, сургуулиудын хэрэгцээнд зориулан тараасан судалгааны тайлан, өгүүлэл, бодлогын баримт бичгүүдийг нэгэн дороос үзэх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой энэхүү хуудсыг нээж байна. Доорх холбоосуудаас сонгож, эх сурвалж руу нэвтэрнэ үү.