support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хөтөлбөрийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалт нь дараах сэдвээр явагдана.

Cургалтын төлөвлөлт
1. Сургалтын хөтөлбөрийн концепц, боловсруулалт
2. Cуралцахуйн зорилтот үр дүнг (intended learning outcome) тодорхойлох арга зүй
3. Сургалтын хөтөлбөрийн зураглал (curriculum mapping, matrix)
4. Сургалтын үйл явцыг суралцахуйн зорилтот үр дүнтэй уялдуулах нь
5. Шалгалт, үнэлгээг суралцахуйн зорилтот үр дүнтэй уялдуулах нь

Сургалтын явц, хэрэгжилт
6. Идэвхтэй суралцахуйн арга
7. Cургалтын технологи ашиглах нь: Уламжлалт болон цахим хосолсон хольмог сургалтыг боловсруулах, тонгоруу сургалтын дезайн
8. Лекц, семинарыг үр дүнтэй хөтлөх нь, унших материалыг оновчтой сонгох нь
9. Салбар ухааны онцлог арга зүй

Хяналт, үнэлгээ, сайжруулалт
10. Суралцахуйг дэмжсэн шалгалт, үнэлгээний оновчтой аргууд
11. Хөтөлбөрийн чанарын дотоод баталгаажуулалт
12. Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үнэлгээнд тулгуурлан хөтөлбөрийг сайжруулах нь

Leave a Reply