support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Бидний тухай

Эрхэм зорилго

Академи нь боловсролын хөгжлийн бодлого боловсруулах, тодорхойлоход мэргэжлийн хөндлөнгийн дүн шинжилгээ хийх, зөвлөмж боловсруулах, Монголын дээд боловсролын байгууллагуудад хөгжлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийг дэлхийн түвшинд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Монголын боловсролын салбарын хөгжилд чиглэсэн бодлогын судалгаа зөвлөмжийг боловсруулж шийдвэр гаргах түвшинд хүргүүлэх
  • Боловсролын байгууллагын хөгжил чанарын баталгаажилт болон багшийн хөгжлийг дэмжсэн сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах
  • Боловсролын хөгжлийн асуудлаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх
  • Боловсролын хөгжилд чиглэсэн төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх
  • Боловсролын салбар дахь сайн туршлагаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх
  • Боловсролын үйл ажиллагааны үр нөлөөг үнэлэх судалгаа хийж, боловсролын байгууллагын чансааг тодорхойлоход мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх
  • Олон улсын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өрнүүлж туршлага солилцох, тэдний экспертизийг урьж нутагшуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Академийн удирдах зөвлөл

Чанартай боловсрол хөгжлийн хурдасгуур