support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

ХИС1

Дээд боловсролын засаглал, санхүүжилтын асуудал, шийдэл

Доктор Ж.Сүхбаатар Энэхүү илтгэлд монголын дээд боловсролын салбарыг тогтвортой хөгжүүлэхийн тулд шийдвэрлэвэл зохих санхүүжилтийн зарим асуудлыг тодорхойлж тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх арга